Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm

Projekty badawcze realizowane w Katedrze Maszyn i Urządzeń Energetycznych

 

Lp.

Czas trwania

Temat

Kierownik projektu

Informacje dodatkowe

1

2012-2015

Badania eksperymentalne strat w zintegrowanym przepływie pary mokrej

Dr inż. Mirosław Majkut

Projekt badawczy finansowany przez NCN

2

2012

Opracowanie sondy do pomiaru wilgotności pary mokrej metodą osłabienia światła

Mgr inż. Krystian Smołka

Praca badawcza służąca rozwojowi młodych naukowców, finansowana przez MNiSW

3

2012

Opracowanie analitycznych zależności do wyznaczania wielkości charakteryzujących pęknięcie

Prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin

Praca badawcza służąca rozwojowi młodych naukowców, finansowana przez MNiSW

4

2012

Membranowa separacja gazów

Dr inż. Katarzyna Janusz-Szymańska

Praca badawcza służąca rozwojowi młodych naukowców, finansowana przez MNiSW

5

2012

Stanowisko do badań przepływów tran sonicznych pary wodnej ze zjawiskiem kondensacji

Dr hab. inż. Prof. nzw. w Pol. Śl. Sławomir Dykas

Projekt finansowany przez MNISW

6

2012

Komora pyłowa do badań możliwości redukcji emisji szkodliwych substancji podczas spalania węgla i biomasy

Prof. dr hab. inż. Marek Pronobis

Projekt finansowany przez MNISW

7

2012

Wykorzystanie resztkowego pola magnetycznego w diagnostyce materiałów ferromagnetycznych

Dr inż. Maciej Roskosz

Praca badawcza finansowana przez MNiSW

8

2012

Maszyny i urządzenia energetyczne dla nowych technologii energetycznych

Prof. dr hab. inż. Marek Pronobis

Praca badawcza finansowana przez MNiSW

9

2012

Opinia dotycząca zakresu technicznego przedstawionego w ofercie ALSTOM Power Sp. z.o.o. na modernizację i remont turbozespołów bloków nr 3 i 6

Dr hab. inż. Prof. nzw. w Pol. Śl. Henryk Łukowicz

Projekt badawczy wykonywany dla partnera przemysłowego: Elektrownia „Kozienice” S.A.

10

2012

Analiza techniczno-ekonomiczna stosowania kaolinu jako addytywu zabezpieczającego przed szlakowaniem powierzchni ogrzewalnych kotła OP-120 opalanego biomasą

Prof. dr hab. inż. Marek Pronobis

Projekt badawczy wykonywany dla partnera przemysłowego: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna

11

2012

Badania wstępne numerycznego modelowania chłodzenia termo akustycznego

Dr inż. Grzegorz Nowak

Projekt badawczy wykonywany dla partnera przemysłowego: Alstom (Switzerland) Ltd of Switzerland

12

2012

Opracowanie opinii dotyczącej przygotowania paliwa alternatywnego

Dr inż. Andrzej Wilk

Projekt badawczy wykonywany dla partnera przemysłowego: Komis i Handel Maszynami Rolniczymi, Sebastian Trzęsiok

13

2012

Ocena efektywności pracy części WP turbiny 13K2012 po modernizacji

Dr hab. inż. Prof. nzw. w Pol. Śl. Henryk Łukowicz

Projekt badawczy wykonywany dla partnera przemysłowego: Elektrownia Rybnik S.A.

14

2012

Opracowanie opinii dotyczącej centrum obróbczego

Dr inż. Andrzej Wilk

Projekt badawczy wykonywany dla partnera przemysłowego: Zakład Mechaniki Przemysłowej „ZAMEP” Sp. z o.o.

15

2012

Ocena wskaźników pracy bloku ciepłowniczego po wykorzystaniu ciepła odpadowego ze spalin do podgrzania kondensatu z kondensatora obiegu głównego bloku energetycznego w Elektrociepłowni ELCHO

Dr hab. inż. Prof. nzw. w Pol. Śl. Henryk Łukowicz

Projekt badawczy wykonywany dla partnera przemysłowego: Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO”

16

2012

Analiza uszkodzeń silników elektrycznych przesiewaczy węgla typu RST 2460 bloku nr10 w Elektrowni Łagisza

Dr inż. Marek Kurowicz

Projekt badawczy wykonywany dla partnera przemysłowego: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna

17

2012

Ocena modernizacji Elektrowni Ostrołęka polegająca na uciepłowieniu turbin 13TK200

Szczegółowe obliczanie bilansów cieplnych

Dr hab. inż. Prof. nzw. w Pol. Śl. Henryk Łukowicz

Projekt badawczy wykonywany dla partnera przemysłowego: Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o.

18

2012

Określenie możliwości zwiększenia efektywności ekonomicznej bloku ciepłowniczego BC-50 poprzez optymalizację temperatury powietrza podawanego do kotła

Dr inż. Robert Wejkowski

Projekt badawczy wykonywany dla partnera przemysłowego: Konsorcjum Polskich Uczelni

Koordynator Politechnika Wrocławska

19

2011-2014

Numeryczna analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna pracy stopni turbinowych pod względem oceny strat przepływowych

Dr hab.inż., prof.nzw. w Pol.Śl. Sławomir Dykas

Projekt badawczy finansowany przez NCN

20

2011-2013

Zintegrowany system obróbki termicznej biomasy za pomocą utleniacza odpadowego 0938/R/T02/2010/10

 

Prof. dr hab.inż. Marek Pronobis

Projekt badawczy rozwojowy finansowany przez NCBiR

21

2011-2013

Badania wybranych metod obniżania emisji NOx i CO2 z kotłów energetycznych

Prof. dr hab.inż. Marek Pronobis

Projekt badawczy finansowany przez NCN

22

2011-2013

Wizualizacja metodą PSP pola ciśnień na powierzchni łopatek koła wirnikowego niskoobrotowego stopnia sprężającego

Dr inż. Michał Strozik

Projekt badawczy finansowany przez NCN

23

2011-2013

Opracowanie i wdrożenie nowego typoszeregu zatapialnych wysokosprawnych pomp odśrodkowych dla górnictwa

Dr hab. inż. Prof. nzw. W Pol. Śl. Andrzej Korczak

Projekt badawczy wykonywany dla partnera przemysłowego: Zakłady Mechaniczne WIROMET S.A.

24

2011-2012

Ocena techniczna ofert oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy bloku o mocy 800-910 MW w PKE S.A. – Elektrownia Jaworzno III – Elektrownia II

Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak

Projekt badawczy wykonywany dla partnera przemysłowego: Południowy Koncern Energetyczny SA

25

2011-2012

Badania eksperymentalne przepływu pary mokrej na stanowisku laboratoryjnym Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Pol. Śl.

Dr hab. inż. Prof. nzw. w Pol. Śl. Sławomir Dykas

Projekt badawczy wykonywany dla partnera przemysłowego: GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC

26

2011-2012

Nowe technologie oraz metody eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych

Prof. dr hab. inż. Marek Pronobis

Praca badawcza finansowana przez MNiSW

27

2011-2012

Numeryczna analiza procesów kotłowych

Dr inż. Bartłomiej Hernik

Praca badawcza finansowana przez MNiSW

28

2011-2012

Badanie pompy wielostopniowej z układem odciążającym nowego typu

Dr inż. Grzegorz Peczkis

Praca badawcza finansowana przez MNiSW

29

2011

Numeryczna analiza procesów kotłowych

Dr inż. Bartłomiej Hernik

Praca badawcza służąca rozwojowi młodych naukowców, finansowana przez MNiSW

30

2011

Badanie pompy wielostopniowej z układem odciążającym nowego typu

Dr inż. Grzegorz Peczkis

Praca badawcza służąca rozwojowi młodych naukowców, finansowana przez MNiSW

31

2011

Badania nad wykorzystaniem turbin gazowych i maszyn przepływowych do produkcji energii z biomasy

Dr inż. Sebastian Lepszy

Praca badawcza służąca rozwojowi młodych naukowców, finansowana przez MNiSW

32

2011

Analiza możliwości przystosowania kotła OP-650 nr 2 do spalania 100% biomasy w Energia Elektrownia Ostrołęka S.A.

Prof. dr hab. inż. Marek Pronobis

Projekt badawczy wykonywany dla partnera przemysłowego:  Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe Energetyki i Przemysłu „REMAK-ROZRUCH” S.A.

33

2011

Ocena zmiany mocy turbiny upustowo-kondensacyjnej po zainstalowaniu układu ORC  w elektrociepłowni ELCHO

Dr hab. inż. Prof. nzw. w Pol. Śl. Henryk Łukowicz

Projekt badawczy wykonywany dla partnera przemysłowego: Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO”

34

2011

Ocena możliwości dodatkowego poboru pary do ciepłownictwa z upustów turbiny CKD 22 MW w Elektrociepłowni „Marcel”

Dr hab. inż. Prof. nzw. w Pol. Śl. Henryk Łukowicz

Projekt badawczy wykonywany dla partnera przemysłowego:  Elektrociepłownia MARCEL Sp. z o.o.

35

2011

Opracowanie ekspertyzy procesu wytwarzania energii elektrycznej tzw. zielonej ze źródła odnawialnego przy wykorzystaniu biomasy drzewnej

Prof. dr hab. inż. Marek Pronobis

Projekt badawczy wykonywany dla partnera przemysłowego:  Elektrociepłownia MARCEL Sp. z o.o.

36

2011

Badania spalania różnych rodzajów biomasy pod kątem szlakowania powierzchni ogrzewalnych i aglomeracji złoża

Określenia składu mieszaniny biomasy do optymalnych parametrów pracy przedpaleniska kotła OP-150

Prof. dr hab. inż. Marek Pronobis

Projekt badawczy wykonywany dla partnera przemysłowego: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna

37

2011

Wykonanie analizy energochłonności układu głównego odwadniania – optymalizacja parametrów pompowni kopalni KW SA CWW

Dr inż. Andrzej Wilk

Projekt badawczy wykonywany dla partnera przemysłowego: Kompania Węglowa SA

38

2010-2015

Opracowanie technologii dla wysokosprawnych "zero-emisyjnych" bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin

Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak

 

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych finansowany przez NCBiR

39

2010-2015

Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2

Dr hab. inż., prof. nzw. w Pol. Śl. Janusz Kotowicz

 

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych finansowany przez NCBiR

40

2010-2015

Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych

Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak

 

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych finansowany przez NCBiR

41

2010-2013

Zintegrowany system obróbki termicznej biomasy za pomocą utleniacza odpadowego (OTERM)

Dr inż. Sylwester Kalisz

 

Inicjatywa technologiczna, projekt finansowany przez NCBiR

42

2010-2012

Model numeryczny silnika i chłodziarki termoakustycznej

Dr inż. Leszek Remiorz

 

Projekt badawczy finansowany przez MNiSW

43

2010-2012

Model poślizgowy przepływu pary mokrej w ostatnich wieńcach turbiny parowej

Dr hab. inż., prof. nzw. w Pol. Śl. Włodzimierz Wróblewski

Projekt badawczy finansowany przez MNiSW

44

2010-2011

Wzrost sprawności niskoemisyjnych technologii oraz maszyn i urządzeń energetycznych

Prof. dr hab. inż. Marek Pronobis

Praca badawcza finansowana przez MNiSW

45

2010-2011

Ocena modernizacji uszczelnień części wysokoprężnej turbiny 200 MW na efektywność turbozespołu

Dr hab. inż. Prof. nzw. w Pol. Śl. Henryk Łukowicz

Projekt badawczy wykonywany dla partnera przemysłowego: Elektrownia Rybnik S.A.

46

2010

Maszyny i urządzenia energetyczne dla nowych technologii energetycznych

Prof. dr hab. inż. Marek Pronobis

Praca badawcza finansowana przez MNiSW

47

2010

Uczestnictwo Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w KIC InnoEnergy

Dr inż. Sylwester Kalisz

Praca badawcza finansowana przez MNiSW

48

2010

Ocena możliwości mielenia łupin orzecha kokosowego w młynie pierścieniowo-kulowym

Dr inż. Kazimierz Mroczek

Projekt badawczy wykonywany dla partnera przemysłowego: FPM S.A.

49

2010

Badania i ocena projektu technicznego modernizacji kotła parowego OR45-1010 zainstalowanego w PCC-Rokita w Brzegu Dolnym

Dr. Inż. Docent w Pol. Śl. Franciszek Gramatyka

Projekt badawczy wykonywany dla partnera przemysłowego: Fabryka Kotłów „Sefako” S.A.

50

2010

Obliczenia trwałości resztkowej elementów kotła zgodnie z załączona dokumentacją

Prof. dr hab. inż. Marek Pronobis

Projekt badawczy wykonywany dla partnera przemysłowego: DOOSAN BABCOCK ENERGY POLSKA Sp. z o.o.

51

2010

Obliczenia trwałości resztkowej elementów kotła zgodnie z załączona dokumentacją

Prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin

Projekt badawczy wykonywany dla partnera przemysłowego: DOOSAN BABCOCK ENERGY POLSKA Sp. z o.o.

52

2009-2012

Analiza termodynamiczna i ekonomiczna układu gazowo-parowego zintegrowanego ze zgazowaniem węgla oraz membranową separacją ditlenku węgla

Dr hab. inż., prof. nzw. w Pol. Śl. Janusz Kotowicz

 

Projekt badawczy finansowany przez MNiSW

53

2009-2012

Badania kotłów dla poniesienia ich efektywności, zmniejszenia oddziaływania na środowisko oraz obniżenia kosztów eksploatacyjnych

Dr inż. Robert Wejkowski

Projekt badawczy wykonywany dla partnera przemysłowego: Konsorcjum Polskich Uczelni Koordynator Konsorcjum Politechnika Wrocławska

54

2009-2012

Badania pierwszej wersji konstrukcyjnej wirnika wentylatorowego o obniżonej emisji hałasu do chłodzenia silników elektrycznych serii SH450H2

Prof. dr hab. inż. Andrzej Witkowski

Projekt badawczy wykonywany dla partnera przemysłowego: Zakład Maszyn Elektrycznych EMIT S.A.

55

2008-2013

Wykorzystanie wentylatorów strumienicowych do ograniczenia emisji tlenków azotu w kotłach energetycznych

Prof. dr hab. inż. Marek Pronobis

Projekt badawczy finansowany przez MNiSW

56

2008-2011

DREAM – validation of radical engine architecture systems

 

Program finansowany przez UE

44 partnerów z 13 krajów
7. Program Ramowy

57

2008-2009

Badania współspalania biomasy z węglem z absorpcją substancji szkodliwych

Prof. dr hab. inż. Marek Pronobis

Projekt badawczy wykonywany dla partnera przemysłowego:  Południowy Koncern Energetyczny

58

2006-2008

Nadkrytyczne Bloki Węglowe

 

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak

Projekt badawczy zamawiany finansowany przez MNiSW