Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
Subject teacher:  dr inż. Krzysztof Nawrat
Współprowadzący dr inż. Katarzyna Stolecka-Antczak,, mgr inż. Martyna Tomaladr inż. Krzysztof Fryczowskidr inż. Adam Wojaczek

INFORMACJE WPROWADZJĄCE

Przedmiot prowadzony jest dla studentów:
- 3 semestru studiów inżynierskich na kierunku: Energetyka - E3.
- 4 semestru studiów inżynierskich na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn - MiBM4.

Przedmiot składa się z wykładów (30h) oraz ćwiczeń laboratoryjnych (15h). Zajęcia te odbywają się wg planu zamieszczonego na stronie: https://plan.polsl.pl.

Harmonogram zajęć laboratoryjnych zamieszczony jest w gablocie obok pok. A-426.

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowy. Ze względów logistycznych nie ma możliwości odrabiania tych zajęć w innym terminie niż podany na rozkładzie. Nadzwyczajne przypadki nieobecności będą rozpatrywane indywidualnie przez nauczyciela prowadzącego dane ćwiczenie laboratoryjne. W przypadku wystąpienia takiej nieobecności należy niezwłocznie porozmawiać z prowadzącym.

Przed rozpoczęciem zajęć laboratoryjnych przeprowadzone zostanie SZKOLENIE BHP.
Osoby, które nie będą obecne na szkoleniu zobowiązane są do zapoznania się z ogólnymi warunkami BHP i zaliczenia ich przed rozpoczęciem ćwiczeń.
Brak zaliczenia tych przepisów uniemożliwia udział w zajęciach laboratoryjnych.

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

1. Zaliczenie testów tematycznych.
2. Zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.
3. Zaliczenie kolokwium z treści wykładu oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Osoby, które chcą przepisać ocenę proszone są o osobisty kontakt z prowadzącym przedmiot do:
- 31 października (dot. sem. zimowego)
- 31 marca (dot. sem. letniego)

Później prośby nie będą rozpatrywane i trzeba będzie zaliczyć przedmiot zgodnie z powyższymi wymaganiami.

KOLOKWIUM ZALICZENIOWE, HARMONOGRAM ZALICZEŃ:

Przewidywane są trzy (3) terminy kolokwium - jedno (1) kolokwium główne oraz dwa (2) kolokwia poprawkowe.
Harmonogram kolokwium będzie ustalony na ostatnich zajęciach.

TEMATY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH:

  1. Badanie odkształceń sprężyny śrubowej
  2. Pomiary twardości
  3. Badanie ścieralności
  4. Badanie uszczelek
  5. Dobór materiałów metodą 0-1
  6. Badanie materiałów regeneracyjnych
  7. Badanie olejów

Files
    Badanie odkształceń sprężyny śrubowej    Pomiary twardości
E3 i MiBM4 - Pomiary twardości.
    Badanie ścieralności
E3 i MiBM4 - Badanie odporności materiałów inżynierskich na ściewranie.
    Badanie uszczelek
E3 i MiBM4 - Badanie uszczelek płaskich.
    Dobór materiału metodą "0-1"
E3 i MiBM4 - Dobór materiału metodą wag i wskaźników funkcjonalnych.
    Badanie materiałów regeneracyjnych
E3 i MiBM4 - Badanie materiałów regeneracyjnych.
    Badanie olejów
E3 i MiBM4 - Oznaczanie zawartości wody w olejach maszynowych metodą destylacyjną.
Report card

Due to the RODO regulation related to the personal data processing, from 01/06/2018, access to the grades from the browser level is blocked. Grades are entered into the faculty base.