Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
Subject teacher:  dr inż. Krzysztof Nawrat
Współprowadzącydr inż. Krzysztof Fryczowskidr inż. Adam Wojaczekdr inż. Katarzyna Stolecka-Antczak

INFORMACJE WPROWADZJĄCE

Przedmiot prowadzony jest dla studentów:
- 2 semestru studiów inżynierskich na kierunku: Inżynieria Bezpieczeństwa - IB2.

Oceny z przedmiotu dostępne są w Bazie OCEN Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej na stronie: https://www.oceny.ise.polsl.pl/

Przedmiot składa się z wykładów (30h) oraz ćwiczeń laboratoryjnych (30h). Zajęcia te odbywają się wg planu zamieszczonego na stronie: https://plan.polsl.pl.
Harmonogram zajęć laboratoryjnych zamieszczony jest w gablocie obok pok. A-426.

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowy. Ze względów logistycznych nie ma możliwości odrabiania tych zajęć w innym terminie niż podany na rozkładzie. Nadzwyczajne przypadki nieobecności będą rozpatrywane indywidualnie przez nauczyciela prowadzącego dane ćwiczenie laboratoryjne. W przypadku wystąpienia takiej nieobecności należy niezwłocznie porozmawiać z prowadzącym.

Przed rozpoczęciem zajęć laboratoryjnych przeprowadzone zostanie SZKOLENIE BHP.
Osoby, które nie będą obecne na szkoleniu zobowiązane są do zapoznania się z ogólnymi warunkami BHP i zaliczenia ich przed rozpoczęciem ćwiczeń.
Brak zaliczenia tych przepisów uniemożliwia udział w zajęciach laboratoryjnych.

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

1. Zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych (uczestnictwo w zajęciach, wykonanie sprawozdania, ustna odpowiedź lub inna forma sprawdzenia wiadomości).
2. Zaliczenie kolokwium z treści wykładu oraz ćwiczeń laboratoryjnych (pytania otwarte).

Osoby, które chcą przepisać ocenę proszone są o osobisty kontakt z prowadzącym przedmiot do 31 marca.
Później prośby nie będą rozpatrywane i trzeba będzie zaliczyć przedmiot zgodnie z powyższymi wymaganiami.

KOLOKWIUM ZALICZENIOWE, HARMONOGRAM ZALICZEŃ:

Przewidywane są trzy (3) terminy kolokwium - jedno (1) kolokwium główne oraz dwa (2) kolokwia poprawkowe.
Harmonogram kolokwium będzie ustalony na ostatnich zajęciach.

TEMATY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH:

 1. Badanie zachowania się materiałów podczas rozciągania.
 2. Badanie zachowania się materiałów podczas zginania.
 3. Badanie zachowania się materiałów podczas ściskania.
 4. Badanie uszczelek
 5. Pomiary twardości
 6. Dobór materiałów metodą 0-1
 7. Badanie materiałów regeneracyjnych
 8. Wyznaczanie równowagi fazowej tworzyw metalicznych
 9. Badanie połączeń adhezyjnych
 10. Badanie ścieralności
 11. Badanie olejów
 12. Badanie magnetyzmu tworzyw inżynierskich
 13. Rozpoznawanie tworzyw sztucznych
 

Files
    Badanie zachowania się materiałów podczas rozciągania
IB2 - Badanie zachowania się materiałów podczas rozciągania.
    Badanie zachowania się materiałów podczas zginania
IB2 - Badanie zachowania się materiałów podczas zginania.
    Badanie zachowania się materiałów podczas ściskania
IB2 - Badanie zachowania się materiałów podczas ściskania.
    Badanie Uszczelek
IB2 - Badanie uszczelek płaskich.
    Pomiary twardości
IB2 - Pomiary twardości.
    Dobór materiału metodą "0-1"
IB2 - Dobór materiału metodą wag i wskaźników funkcjonalnych.
    Badanie materiałów regeneracyjnych
IB2 - Badanie materiałów regeneracyjnych.
    Wyznaczanie wykresu równowagi fazowej
IB2 - Wyznaczanie wykresu równowagi fazowej (dla stopów dwuskładnikowych).
    Badanie ścieralności
IB2 - Badanie odporności materiałów inżynierskich na ścieranie.
    Badanie olejów
IB2 - Oznaczanie zawartości wody w olejach maszynowych metodą destylacyjną.
    Rozpoznawanie tworzyw polimerowych
IB2 - Identyfikacja tworzyw sztucznych.
Report card

Due to the RODO regulation related to the personal data processing, from 01/06/2018, access to the grades from the browser level is blocked. Grades are entered into the faculty base.