Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
You are currently in:Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych

Ograniczenia w emisji tlenków azotu

W celu wydłużenia eksploatacji bloków węglowych typu OP-650, BB-1150 czy AP-1650 podejmuje się inwestycje mające na celu obniżenie wielkości stężenia NOx w spalinach do poziomu poniżej 200 mg NOx/Nm3. Pozwala to na spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, a przede wszystkim wymagań Dyrektywy IED Parlamentu Europejskiego i Rady, która określają normy emisji od 1 stycznia 2016 roku.
Dostępność różnych metod redukcji związków azotu oraz regularne obniżanie norm emisyjnych tłumaczą poszukiwanie rozwiązań służących optymalizacji procesów oczyszczania spalin, ich właściwej integracji z obiegiem cieplnym oraz wzbogacaniu danych wspomagających procesy eksploatacyjne.
Zastosowanie katalizatora jako dodatkowego modułu oczyszczającego spaliny z tlenków azotu pozwala na wydłużenie pracy bloków węglowych uwzględniając założenia Dyrektywy IED. DeNOx spalin metodą selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) zachodzi poprzez wtrysk reagenta w strumień spalin oraz reakcje redukcji NOx na powierzchni katalizującej proces.

Modelowanie procesu redukcji tlenków azotu ze spalin bloków węglowych

Celem określenia podstawowych charakterystyk procesu redukcji tlenków azotu opracowano algorytm modelowania tego procesu z wykorzystaniem kodu Ebsilon Professional®. Przeanalizowano trzy warianty lokalizacyjne reaktora – High-dust, Low-dust i Low-dust Tail-end SCR. Do przeprowadzenia obliczeń wykorzystano parametry i skład spalin uzyskane w ramach Projektu Badawczego „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” w temacie VI.1.5. „Badania wpływu rodzaju technologii odazotowania na strukturę integracji instalacji cieplnej z procesem wychwytu, obejmujący zarówno studia dla kotłów pyłowych jak i fluidalnych”.